O nas

Projekty unijne

Bunasta Sp. z o. o.

Ul. Produkcyjna 105a

15-680 Białystok

anna.jarosz@bunasta.eu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/03/2024

 

 1. I.          ZAMAWIAJĄCY

Bunasta Sp. z o. o.

Ul. Produkcyjna 105a

15-680 Białystok

NIP: 9662101288

 

 

 1. II.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod i nazwa CPV:

72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania zamówieniami. System ten ma umożliwić dokładne rozpoznanie języka zamówień klientów, otrzymywanych poprzez różne kanały komunikacji oraz ich zarządzanie w systemie ERP Odoo v13 Enterprise. Zapytanie składa się z dwóch części.

 

 1. 1.      Oprogramowanie

Projekt ten ma na celu umożliwić dokładne rozpoznanie języka zamówień klientów, otrzymywanych poprzez różne kanały komunikacji, oraz ich zarządzanie w systemie ERP. Celem projektu jest automatyzacja i optymalizacja procesu przyjmowania zamówień, rozpoznawania języka oraz ustalania priorytetów w systemie ERP Odoo v13 Enterprise, poprawa efektywności operacyjnej i zadowolenia klientów. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, system będzie zdolny do uczenia się i adaptacji w celu ciągłego udoskonalania procesów i zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta, uwzględniając aktualizacje statusu zamówień w czasie rzeczywistym, zaawansowane raportowanie i analitykę, a także zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

 

System będzie posiadał następujące wymagania funkcjonalne:

 1. Wymagania Funkcjonalne:
 • Wielojęzyczne rozpoznawanie zamówień.
 • Zarządzanie zamówieniami.
 • Integracja komunikacji z klientem.
 • Wsparcie oparte na sztucznej inteligencji.
 • Aktualizacje statusu zamówień w czasie rzeczywistym.
 • Uczenie się i adaptacja.
 • Raportowanie i analityka.
 • Bezpieczeństwo i zgodność.
 1. Wymagania Techniczne:
 • Rozpoznawanie języka oparte na sztucznej inteligencji.
 • Priorytety zamówień.
 • Integracja platformy komunikacyjnej.
 • Obsługa klienta z włączoną sztuczną inteligencją.
 • Bezproblemowa integracja z systemem ERP.

 

W ramach prowadzonych prac należy zaprojektować, zintegrować i zweryfikować kompletny system w postaci inteligentnego systemu zarządzania zamówieniami. Oferent ma zapewnić wdrożenie opracowanego oprogramowania i jego bezawaryjne funkcjonowanie.

 

 1. 2.      Szkolenie z cyberbezpieczeństwa

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego. Szkolenie będzie dotyczyło podstawowych zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwem oraz dostarczenie praktycznych wskazówek i narzędzi, które pomogą być gotowym na potencjalne zagrożenia z obszaru cyberprzestępczości. Szkolenie  zostanie przeprowadzona dla 5 osób.

 

 

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Wykonawca powinien przeprowadzić analizę przedwdrożeniową, aby jak najlepiej dostosować projektowany system wymiany dokumentów do potrzeb Zamawiającego.

Wszystkie nazwy własne użyte w zapytaniu należy traktować jako przykładowe i można zastosować rozwiązania równoważne (nie mogą mieć niższych parametrów niż wskazane w zapytaniu).

 

Oferta powinna być ważna nie krócej niż 90 dni od daty złożenia.  

Termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 11 miesięcy.

 

 1. III.          Kryteria oceny oferty wraz z określeniem wag punktowych/ procentowych przypisanych do każdego z kryteriów:

Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru:

- Cena netto – 100%

 

 1. IV.          Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie  kryterium oceny oferty:

 

Wybór Oferenta dokonany zostanie na podstawie największej ilości uzyskanych punktów zgodnie z następującą metodologią:

 

Przez kryterium „Cena netto” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (K) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

K = (Cn/Co) x 100

 

gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie

K – liczba punktów przyznana danej ofercie

 

Wartości punktowe zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

 

 1. V.          Termin składania ofert

1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową na adres: Bunasta Sp. Z o. o. Ul. Produkcyjna 105a, 15-680 Białystok, lub przesłać e-mailem na adres: anna.jarosz@bunasta.eu

2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 03.04.2024 r., o godzinie 815.

3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: Bunasta Sp. z o. o. ul. Produkcyjna 105a, 15-680 Białystok.

4. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

5. Oferta i załączniki powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

6. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe.

 

 1. VI.          Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych:

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo bądź kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy lub osobami wykonującymi w imieniu Wnioskodawcy czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 1. VII.          Informacja na temat wymagań dla oferentów

Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, iż prowadzi działalność gospodarczą bądź posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiada faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.

 1. VIII.          Dodatkowe informacje i wymagania zamawiającego
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
 3. Po rozstrzygnięciu postępowania jego wyniki zostaną upublicznione.
 4. Po dokonaniu wyboru oferty Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
 5. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 6. Zamawiający może odstąpić lub unieważnić postępowanie w każdej chwili bez podania przyczyny.

 

 1. IX.          Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

1. Udzielenia zamówienia wymaga podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.

2. Nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji umowy.

 

 1. X.          Dane osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie zamówienia

 

Anna Jarosz, telefon: 733-550-384,  anna.jarosz@bunasta.eu

 

 1. XI.          Załącznik nr 1: Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/03/2024

 

FORMULARZ OFERTY

 

……………………………..

Miejscowość, data

 

 1. Nazwa i adres oferenta oraz dane rejestrowe, w tym NIP:

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

 1. Imię i nazwisko oraz telefon i e-mail osoby wyznaczonej do kontaktów:

…………………………………

…………………………………

 

 1. Wartość oferty:

 

Lp.

Przedmiot

Cena netto

1

Oprogramowanie opracowanie i wdrożenie systemu obsługującego sztuczną inteligencję

 

2

Prace wdrożeniowe

 

3

Szkolenie z cyberbezpieczeństwa

 

Łącznie netto

 

VAT

 

Wartość brutto

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia (liczony w miesiącach)    …………….........................
 2. Ważność oferty:  Oferta ważna 90 dni. 

 

Oświadczenia:

 1. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego nr 02/03/2024 i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 2. Oświadczam, że składana przeze mnie oferta spełnia wszelkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym i odpowiada przedmiotowi zamówienia.
 3. Oświadczam, iż reprezentuję podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych zapytaniem ofertowym oraz posiadam faktyczną zdolność do wykonania tego zamówienia, w tym między innymi dysponuje prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia.
 4. Oświadczam, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

……………………………………… dnia …………………………

..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

___________________________________________________________________

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 25 marca 2024 roku nr 2/03/2024

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dnia 25 marca 2024 roku nr 2/03/2024

 

1.            Zamawiający:

Bunasta Sp. z o. o.

Ul. Produkcyjna 105a

15-680 Białystok

NIP: 9662101288

 

2.            Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania zamówieniami

 

3.            Wynik:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła następująca oferta:

"ICODLAB", UAB, Buivydiskiu g. 118, Vilniaus r. 2355 LT-14160, Lithuania oferta z dnia 02 kwietnia 2024 r., dostarczona za pomocą poczty elektronicznej w dniu 2 kwietnia 2024 r., o godzinie 15:00, cena netto 139 850,00 PLN. i ta oferta została wybrana do realizacji.

znajdź najbliższy